Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB A STORNO PODMIENKY

1. Oblasť platnosti 

1.1       Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ubytovacích zariadení Chaty a apartmány na Liptove – obchodnou spoločnosťou Euro Eco Energy s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava, Slovenská republika a klientom. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si prevádzkovateľ a klient nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené prevádzkovateľom.

2. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

2.1          Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ klienta písomne a to osobne, alebo elektronicky prevádzkovateľom. V prípade elektronickej rezervácie, klient vyplní formulár uvedený na internetovej stránke www.ubytovanie-jasna-chopok.sk. Závisí od slobodnej vôle prevádzkovateľa, či rezerváciu písomne potvrdí. Zmluvy o ubytovaní, t.j. objednávka zaväzuje prevádzkovateľa až po jej písomnom potvrdení. Na záväzné potvrdenie rezervácie sa vyžaduje záloha 30% zo sumy pobytu. Údaje v písomnej akceptácii rezervácie sú pre obe strany záväzné.

2.2       Každá rezervácia musí obsahovať povinné údaje:

2.2.1     meno a priezvisko ubytovaného,

2.2.2     dátum príchodu a odchodu,

2.2.3     počet nocí,

2.2.4     počet osôb, pri deťoch ich vek v deň príchodu

2.2.5     telefonický kontakt na ubytovaného,

2.2.6.     doplňujúce údaje o rezervácii zahrnuté v rezervačnom formulári.

2.3          V prípade preukázania, že klient uviedol nepravdivé, resp. neúplné údaje, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezohľadňovať žiadosť klienta, právo odvolať a zrušiť objednávku, právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy ako aj právo na náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

2.4       Prípadné doplatky za pobyt sa hradia na prevádzke v hotovosti.

2.5       Zmluvní partneri sú prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a zákazník – klient. Pokiaľ pre zákazníka objednávala ubytovanie tretia osoba, ručí táto voči prevádzkovateľovi spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ nepredloží príslušné vyhlásenie.

2.6       Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných izieb ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas prevádzkovateľa. Všetky nároky voči prevádzkovateľovi sa premlčujú za tri roky od začiatku pravidelnej premlčacej doby v závislosti od vedomosti. Nároky na náhradu škody sa premlčujú nezávisle od vedomosti za tri roky. Skrátenie premlčania neplatí pri nárokoch, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností prevádzkovateľa.

3. Zmena alebo zrušenie rezervácie, storno poplatky

3.1       Akékoľvek zmeny uskutočnené na rezervácií zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky na tel. čísle 0915 811 527 alebo e-mailom skichopok@gmail.com. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ  nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

3.2       V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

– pri zrušení rezervácie menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt 30% z ceny celého pobytu

3.3       V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.4       V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

3.5       Prevádzkovateľ zašle klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výšku v zmysle týchto VOP do 14 odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v uvedených prípadoch jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácií pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na pobyt.

4. Ubytovanie klientov

4.1       Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14:00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 24:00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže prevádzkovateľ zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bolo vopred písomne (mailom) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z ceny za jednu noc. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac prípadne vyžadovať v zmysle cenníka doplatok za osoby naviac.

 4.2         Pred odchodom z izby je klient povinný:

4.2.1      uzavrieť vodovodné kohútiky,

4.2.2      úplne uhasiť oheň v krbe,

4.2.3      zhasnúť svetlá,

4.2.4      zatvoriť okná (žalúzie) a balkónové/terasové dvere,

4.2.5      uložiť do interiéru podsedáky zo stoličiek/pohoviek na terase a balkóne,

4.2.6      uzamknúť dvere.

4.3          V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta 100,- EUR.

4.4          Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

4.5          Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá  prevádzkovateľ, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.

4.6          Domáce zvieratá nie sú dovolené.

4.7          V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud, ktorí musia klienti dodržiavať.

4.8          Za škody spôsobené na majetku chaty/apartmánu zodpovedá klient.

4.9          Akékoľvek poruchy je klient povinný nahlásiť prevádzkovateľovi.

5. Ceny a platba

5.1.     Dohodnutá cena a služby, ktorú má klient platiť, vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny na webovej stránke. Klient je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny. Toto platí aj pre služby a výdavky prevádzkovateľa voči tretím osobám, ktoré podnietil klient.

5.2     Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty.

5.3     Platba za poskytnuté služby sa uhrádza v mene EURO (€).

5.4     Ak klient platí v hotovosti, bude cena za ubytovanie zinkasovaná pri jeho príchode.

5.5     Ak klient platí bezhotovostným prevodom na bankový účet prevádzkovateľa platba sa uhrádza na prevádzkovateľom zaslaný účet.

_____________________________________________________________________________

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

Ďakujeme, že ste navštívili našu webstránku. Euro Eco Energy s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44747217 považuje za prioritu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie. Chaty a apartmány na Liptove spracovávajú osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k správnemu fungovaniu webstránky.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme Vaše informácie, keď vyplníte formulár na webstránke, zrealizujete online rezerváciu alebo sa prihlásite k odberu newslettera. Naše stránky však môžete navštíviť aj anonymne. Pri online objednávkach je potrebné vyplniť tieto údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, resp. ďalšie osobné údaje podľa položiek formulára. Pri vyplnení online formulárov sa zaznamenáva aj Vaša IP adresa. 

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje využívame pri spracovaní a potvrdzovaní rezervácií, za účelom odpovedania na Vaše otázky, za účelom informovania o novinkách a špeciálnych ponukách formou newslettra, pokiaľ o to požiadate.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú predané, vymenené alebo prevedené inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu.

Emailová a telefonická komunikácia

E-mailová adresa, ktorú poskytnete pri rezervácii ubytovania, resp. pri vyplnení iného formulára na webstránke, bude použitá pre zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej rezervácie. E-mailová adresa, ktorú poskytnete v kontaktnom formulári bude použitá na komunikáciu s Vami ohľadom Vašej otázky. V prípade nutnosti telefonickej komunikácie Vás budeme kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré nám poskytnete. Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely, ale výhradne pre komunikáciu ohľadom Vašej objednávky alebo požiadavky.

V prípade, že sa registrujete pre newsletter, Vaša emailová adresa bude použitá pre zasielanie špeciálnych ponúk a noviniek maximálne raz mesačne. Súhlas sa udeľuje na 3 roky a môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odhlásenie v závere každého newslettra alebo nás môžete kontaktovať na adrese skchopok@gmail.com alebo na tel.č. +421 915 811 527.

Používanie cookies

Na tejto webstránke používame cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní (ak dovolíte).

Zdieľanie informácií s tretími stranami

Nebudeme predávať, obchodovať alebo inak prevádzať tretím stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť prevádzku našej webstránky, vedenie nášho podnikania a marketingovú podporu, pričom strany sa dohodli, že tieto informácie sú dôverné.

Ochrana osobných údajov

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Online zásady ochrany osobných údajov

Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom našej webstránky a nie na informácie zhromaždené offline.

 

Prevádzkovateľ: Euro Eco Energy s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44747217, DIČ: 2022839170